Algemene voorwaarden:

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 ? Definities

Artikel   2 ? Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 ? Toepasselijkheid

Artikel   4 ? Het aanbod

Artikel   5 ? De overeenkomst

Artikel   6 ? Herroepingsrecht

Artikel   7 ? Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 ? Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 ? De prijs

Artikel 10 ? Conformiteit en garantie

Artikel 11 ? Levering en uitvoering

Artikel 12 ? Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 ? Betaling

Artikel 14 ? Klachtenregeling

Artikel 15 ? Geschillen

Artikel 16 ? Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 ? Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.      Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2.     Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3.     Dag: kalenderdag;

4.     Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5.     Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6.     Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7.     Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

8.     Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

9.     Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van